התמודדות העם היהודי עם המציאות החדשה

העם היהודי הושפע רבות ממהלך ההיסטוריה העולמית, ולכן היא מהווה רקע הכרחי להבנת היסטוריה היהודית.

לא ניתן להבין את ההיסטוריה היהודית מבלי להתייחס להיסטוריה העולמית, כשם שלא ניתן להבין את תולדותיו של אדם מסוים אם נתעלם לחלוטין מהרקע שממנו הגיע.

כמו כן, החטיבה הראשונה של הספר (פרקים 1— 6) היא רקע הכרחי להבנת החטיבה השלישית (פרקים 14-9).

תופעת המודרנה לא פסחה על העם היהודי.

כל אחת מקהילות ישראל נפגש עמה במוקדם או במאוחר ובצורה זאת או אחרת, וכך גם אנו ואבותינו.

למשל: הפרק השלישי, הדן בתופעת התיעוש הוא הרקע לפרק 10 , המתאר את השפעותיה של תופעה זו על העם היהודי.

המודרנה הציבה אתגרים לא פשוטים על זהותו הדתית והלאומית של הפרט ושל הכלל.

עידן של הקלה בתנאי החיים של רבים על ידי שיפור מעמדם המשפטי, החברתי והכלכלי, אמור היה להיות עידן נוח לשימור הזהות הדתית והלאומית.

אולם דווקא אז גדל מספר היהודים שזהותם הדתית או הלאומית נחלשה או אף הפסיקה להוות גורם בחיי היום-יום שלהם.

כיצד ניתן להסביר תופעה זאת? ננסה לענות על שאלה זאת במהלך הפרקים הבאים.

דרכים שונות הוצעו כדי להתמודד עם האתגרים שהציבה המודרנה, חלקן דגלו במחויבות לתורה ומצוות וחלקן הביעו חריגה מהמחויבות.

לענייננו חשובות במיוחד אותן דרכים המבקשות לקיים מחויבות לתורה ולמצוות תוך מיצוי המרכיבים החיוביים שבמודרנה ונטישת המרכיבים השליליים שבה.

הכרת דרכים אלו מסייעת לנו להבין טוב יותר את מציאות החיים היהודיים בימינו, שגם היא מושפעת מהמפגש עם המודרנה.

בחטיבה השלישית (פרקים 9— 14) נתוודע להשפעות המודרנה על העם היהודי בתחומים שונים כמו: מעמד משפטי, השקפות עולם, אורחות חיים, ארגון הקהילה, חינוך, התערות בחברה הכללית, כלכלה ומגורים.

 1.    מתוך תכנית הלימודים

תופעות המודרנה לא פסחו על העם היהודי. קהילות ישראל בכל העולם עברו טלטלות  שונות בעת החדשה. המסורת היהודית שהתפתחה בקרב קהילות היהודים בכל ארצות מושבם בדורות הקודמים; באירופה, במדינות הים התיכון ובארצות האסלאם הועמדה בפני אתגרים רבים.

בחלקה השני דנה היחידה בדרכי ההתמודדות השונות של העם היהודי עם תופעות המודרנה ועם המציאות בעת החדשה בתחומי החיים: הדתיים החברתיים התרבותיים והלאומיים.

עיון בתהליכים הללו הוא אבן יסוד להבנת מציאות החיים היהודיים בימינו.

2.    מטרות

1. הבנת השפעת התופעות המרכזיות בעולם המודרני על החיים היהודיים והאתגרים שעמדו בפני הקיום היהודי בעידן המודרני.

2. הבנת הדמיון והשוני בהתמודדותן של קהילות ישראל השונות עם המודרנה.

3.  הכרת השינויים שחלו במעמדם המשפטי של היהודים בעת החדשה והבנת השלכותיהם על החיים היהודיים ועל ההתארגנות הקהילתית.

4. הכרה של התנועות והזרמים בעם היהודי שקמו על מנת לאפשר לעם היהודי לשמור על קיומו הייחודי בעת החדשה.

5. התלמידים יבינו את תגובת שומרי המצוות לגווניהם לאתגרי החילון, ההשכלה והתיקונים בדת כפי שבאו לידי ביטוי בתנועות השונות.

6. הבנת ייחודו של הפתרון הלאומי הציוני לגווניו והסיבות להתנגדויות שקמו לו בחברה היהודית.

7. הבנת הרקע והנחיצות להקמתה של תנועת הציונות הדתית כסיעה בתוך התנועה הציונית.

8. מבוא לחלק ג': הקשר בין היסטוריה כללית להיסטוריה יהודית; עצמת המפנה בתולדות עם ישראל בעקבות המודרנה; האתגר של הדת היהודית; אופני ההתמודדות במקומות ובזמנים שונים – בחירה חופשית.

3.    רלוונטיות

סיכום השינויים שחלו בעקבות המודרנה – במה שונים חייו של היהודי בעקבות שינויים אלה? במה שונים חייה של היהודייה? במה שונה יחס היהודי לקולקטיב (היהודי והנכרי), למקום בו הוא גר ולשלטון לו הוא כפוף? במה שונה זיקת היהודי לדתו בעקבות המודרנה מזיקתו לדת לפני הופעת המודרנה? במה השתנה העם היהודי בעקבות המודרנה?

4.    הערה

רבים מהנושאים שילמדו בחטיבה זאת מורחבים בספר הלימוד אשר נכתב עבור החינוך הממלכתי ומשמש כיחידת בחירה במגמת היסטוריה: אל מול עולם חדש: לבטים ומגמות בעידן האמנציפציה.

רמה בינונית - קלה
רמה בינונית - קלה
רמה בינונית
רמה קלה
רמה בינונית
רמה בינונית - קלה
רמה בינונית