שואה וגבורה

ביחידה הקודמת למדתם על השלבים הראשונים ברדיפת היהודים בגרמניה, בשנים
1939-1933 )תרצ"ג-תרצ"ט(. ביחידה זו נלמד על ההידרדרות במצבם של היהודים, עם פרוץ
מלחמת העולם השנייה, שהובילה לשואה בכל רחבי אירופה.
בפרק הרביעי נלמד על מלחמת העולם השנייה, כרקע הכרחי למאורעות השואה; בפרק
החמישי נלמד על גורל היהודים בשואה, בארצות שנכבשו על ידי הגרמנים, ובארצות
שהייתה להם השפעה עליהן; בפרק השישי נראה את דרכי התמודדותם של היהודים עם
מציאות החיים הבלתי אפשרית שנכפתה עליהם בתקופת השואה; בפרק השביעי נבחן את
תגובתו של העולם נוכח גורל היהודים בגרמניה ובארצות שכבשה, ובפרק השמיני נלמד על
תגובתם של יהודי העולם לנוכח השואה שפקדה את אחיהם.
לימוד היחידה הזו מלווה בהתמודדות עם סוגיות לא פשוטות, שנבעו ממציאות קשה ביותר.
במהלך הלימוד ננסה להבין ככל האפשר את הסוגיות שעלו מתוך מציאות החיים בימי
השואה; הסוגיות והשאלות העולות מלימוד זה הן קשות, ולא על כולן תהיה תשובה.

מבוא פדגוגי