האנטישמיות מתגברת בגרמניה

בספר הקודם בסדרה זו )“מסורת ומהפכות”, בפרק 8( עקבנו אחר עלייתם של הנאצים

לשלטון בגרמניה, והתבססותם בשלטון, תוך הפיכת גרמניה ממדינה דמוקרטית למדינה

טוטליטרית. במהלך חטיבה זו נראה כיצד השפיעו תהליכים אלה על מצבם של יהודי

גרמניה.

האנטישמיות הייתה חלק בלתי נפרד מהאידיאולוגיה הנאצית – זאת נראה בפרק הראשון;

ועל כן, ככל שהתבססו הנאצים בשלטון, הורע מצבם של יהודי גרמניה – על כך נלמד בפרק

השני. בפרק השלישי נראה את תגובתם של יהודי גרמניה למצב החדש שנכפה עליהם, ואת

תגובת יהודי העולם ומדינות העולם לנעשה בגרמניה.

החטיבה עוסקת בשנים 1939-1933 : מעליית היטלר לשלטון בגרמניה, עד לפרוץ מלחמת

העולם השנייה.

מבוא פדגוגי