Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentJw_allvideos has a deprecated constructor in /home/historyy/public_html/plugins/content/jw_allvideos/jw_allvideos.php on line 18

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2k2additonalcategories has a deprecated constructor in /home/historyy/public_html/plugins/k2/k2additonalcategories/k2additonalcategories.php on line 20

תקציר לספר

מבוא

מטרות הספר

לפניכם מוצג הספר "מסורת ומהפכנות". הספר נכתב ע"פ תכנית הלימודים החדשה לחמ"ד. הספר עוסק
בתופעות של מסורת ומהפכנות בעולם והשפעתן על העם היהודי.
בספר שלוש חטיבות לימוד:
6( בחטיבה זו מוצגות תופעות המודרנה והשלכותיה – – – חטיבה ראשונה המודרנה בתולדות העמים )פרקים 1
של כל תופעה ע"פ תחומים במאה ה 11 , ]חברתי, כלכלי, תרבותי, רוחני, מדיני וכו'[ או לפי מעגלי השפעה ]מעגל -
הפרט, מעגל הארגון או המוסד, מעגל החברה או המדינה[.
חטיבה השנייה משברי המודרנה )פרקים 8 7 ( בחטיבה זו מוצגים אירועים שונים במחצית הראשונה של — – –
המאה ה 02 ובראשם מלחמת העולם הראשונה ) 1118 1111 ( וצמיחת משטרים טוטאליטריים לאחריה — – -
ומלחמת העולם השנייה. אירועים שגרמו למשבר באמונה שהמודרנה מובילה בהכרח לקִדמה.
חטיבה השלישית התמודדות העם היהודי עם אתגרי המודרנה )פרקים 11 1 (. העם היהודי נאלץ ועודנו, — –
להתמודד עם המורכבות ועם השניוּת שבמודרנה.
הספר מבקש לשרת מספר מטרות של הוראת היסטוריה בחינוך הממלכתי דתי: -
 בתחום הקוגניטיבי:
 היכרות עם הפרדיגמה המרכזית של האירוע ההיסטורי: האירוע, רקעו ותוצאותיו.
 אופני תיאור האירוע ההבחנה בין מקורות ראשוניים לבין מקורות משניים. –
 ניתוח עזרים כתובים וחזותיים בהקשרים שלהם זמן הכתיבה/ציור/צילום, נקודת המבט של יוצר העזר –
הכתוב והחזותי.
 בתחום המיומנויות פיתוח כשרים ומיומנויות כלליים )כמו: יישום, השוואה, מיון, קריאה ביקורתית, –
הסקת מסקנות, הצגת טיעון( וכאלה האופייניים להוראת היסטוריה )כמו: התמצאות בציר זמן(.
 בתחום הערכי:
 הבנת מרכזיותם של ערכי ההלכה ושל האמונה בתולדות עם ישראל.
 הכרת אירועים היסטוריים מרכזיים והבנת משמעותם כאירועים מכוננים בתולדות ישראל והעמים.
 הבנת השפעתן של אידיאולוגיות על תהליכים היסטוריים.
 הבנת אתגר השילוב בין מסורת ובין מודרנה. האתגר נובע, מצד אחד, מהמתח שבין דת כמסורת לבין מודרנה
וחילון, ומצד שני מכך שחלק ניכר ממעלותיה של המודרנה מקורן בערכים יהודיים.

מבנה הספר

כל חטיבה בספר נפתחת במבוא קצר המציג את הנושא המרכזי של פרקי החטיבה, שאלות לדיון וכן תאריכון.
כל פרק בספר נפתח במבוא קצר המכניס את התלמיד לנושא הפרק. מבוא זה מסתיים עם הצגת שאלה מנחה
לפרק המבוססת על מוקד ההוראה כפי שנקבע בתכנית הלימודים. התשובה לשאלה המנחה תינתן בסוף הפרק,
בסיכום הפרק. אחרי המבוא מוצג ציר זמן, שיסייע לתלמיד להתמקד מבחינה כרונולוגית, ושאלות לסיכום
הפרק.
לאחר השאלה המנחה מצויינים סעיפי הפרק ומושגים מרכזיים הקשורים אליו.
כל סעיף פותח בשאלה מנחה לסעיף שתכליתה למקד את ההוראה. התשובה לשאלה המנחה תינתן בסוף הסעיף,
בסיכום הסעיף.
פרקי הספר מלווים בעזרים כתובים )קטעי מקורות, הסבר למושגים חדשים( ובעזרים חזותיים )תמונות, ציורים,
מפות, תרשימים וחומר חזותי אחר(. שאלות מסוגים שונים וברמות קושי שונות מפוזרות לאורך הפרקים. מטרתן
לסייע לתלמיד להפיק תועלת מהעזרים הכתובים והחזותיים, ולקדם אותו על מנת שיתמודד עם שאלות מסדר
חשיבה נמוך אל שאלות מסדר חשיבה גבוה. כן שולבו בכל פרק שאלות למחשבה ולדיון וקטעי העשרה כדי
לאתגר תלמידים מתעניינים וכדי להצביע על רלוונטיות של הנושאים הנלמדים לחיי התלמידים. המורה יבחר
באלו מבין העזרים הכתובים והעזרים החזותיים ייעזר במהלך השיעור.
לסיכום: בפרקי הספר לתלמיד תמצאו:
)א( מידע קולח ומאורגן לקריאה
)ב( מטרות הפרק ע"פ תכנית הלימודים החדשה
)ג( רשימת מושגים רלוונטיים לפרק
)ד( תרשים מארגן של הפרק
)ה( מקורות חזותיים מגוונים
)ו( קטעי מקור
)ז( העשרה לתלמידים
)ח( תאריכון )ציר זמן(
)ט( שאלות לחזרה
פרקי הספר נכתבו כך שיסייעו לתלמיד להתמודד עם האתגרים שמציבה תכנית הלימודים החדשה:
אתגר
פתרון
עיסוק בנושאים היסטוריים, שאינם מסודרים ברצף
כרונולוגי
שימוש בציר זמן
 פיתוח אסטרטגיות חשיבה, כישורים ומיומנויות מסדר גבוה
 שאלות מקדמות
 קטעי מקור להעשרה
 מקורות חזותיים מגוונים
 אתגר לתלמידים מתקדמים ונגישות לתלמידים מתקשים
 שימוש בתרשימים
 שימוש בטבלאות
רמה בינונית - קלה
רמה בינונית - קלה
רמה בינונית
רמה קלה
רמה בינונית
רמה בינונית - קלה
רמה בינונית